Innlegg

Viser innlegg fra mars, 2023

Årsmøte i Kvås idrettslag

Bilde
Årsmøte i Kvås idrettslag avholdes torsdag 30. mars kl.19.00 på sambrukshuset i Kvås. Under følger saksliste til årsmøtet. Årsmøtet skal: Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen Behandle idrettslagets årsberetning Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand Behandle forslag og saker Oppnevne ansvarlig for politiattester og ansvarlig for barneidrett, eller gi styret fullmakt. Fastsette medlemskontingent på minst 100 kr. og treningsavgift. Vedta idrettslagets budsjett Behandle idrettslagets organisasjonsplan Foreta følgende valg: Leder og nestleder Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan To revisorer Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett i, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene Valgkomitè med leder, to medlemmer og ett varamedlem   Følgende do